Artist Collective “3/8″

October 11, 2017

*Founded in Riga (LV), active since 2014.

WILL MANAGE
2017, multimedia installation

The work is based on a chat in which we discussed everyday life, generated, rejected and thought out ideas, discussed with each other or simply exchanged photos. The exchange of ideas is an integral part of our everyday lives and today social media platforms are frequently used for that. At the same time, words or thoughts are actually only partially preserved in the real life. Meanwhile, however, they are stored as data and no longer just in our memory. “We’ll manage it somehow” is the popular characteristic attitude when it comes to this state of things. Someone else will take care of it, clean up the mess and take the responsibility. Like on a sandy path, we leave tracks out of Bites in the net. Personal things float around unprotected, caught in the net. But everything is stored on the hard drives of the server. In itself it’s all trivial stuff, but yet personal, intended for private use, and without the intention of showing it to anyone else.

The name of the artwork is taken from the chat slang: the English “willmanage” becomes, according to Latvian spelling rules, “vill manadž” – we’ll manage it somehow

 

Mākslinieku apvienība 3/8
Dibināts Rīgā (LV), aktīvs kopš 2014. gada

Vill manadž
2017, multimediju instalācija

Darbs balstās uz tērzēšanu tiešsaistē, kurā mēs apspriedām ikdienas dzīvi, ģenerējām, noraidījām un nācām klajā ar idejām, savā starpā apspriedām vai vienkārši apmainījāmies ar fotoattēliem. Ideju apmaiņa ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, un mūsdienās sociālo mediju platformas regulāri tiek izmantotas šim nolūkam. Tajā pašā laikā vārdi vai domas reālajā dzīvē patiesībā tiek saglabāti tikai daļēji. Tikmēr tie tiek glabāti kā dati, un vairs ne tikai mūsu atmiņā. “Kaut kā jau galā tiksim” ir populāra raksturīga attieksme, kad runa ir par šo situāciju. Kāds cits par to parūpēsies, visu nokārtos un uzņemsies atbildību. Tāpat kā uz smilšainas taciņas, tīmeklī mēs atstājam bitu pēdas. Personiskās lietas peld apkārt neaizsargātas, notvertas tīklā. Taču viss glabājas servera cietajos diskos. Pati par sevi tā ir visai triviāla informācija, tomēr personiska, domāta privātai lietošanai un bez nodoma rādīt to citiem.
Mākslas darba nosaukums aizgūts no tērzēšanas slenga: angļu valodas frāze “will manage”, saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības noteikumiem kļūst par “vill manadž” – kaut kā jau galā tiksim.