Dan Perjovschi

August 27, 2018

* 1961 in Sibiu, RO, lives and works in Bucharest, RO

Drawings
1995–2015, reproductions of drawings

The pictorial language used by the artist is simple and clear-cut, critical yet in a minimalistic, almost child-like style, although the subjects depicted are far from simple: global and local political issues and cultural phenomena that play a decisive role in societies today are addressed by the artist in his little sketches.

The reproduced drawings are dotted around the exhibition; some are older and some were made especially for GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP.

Some of the drawings simply draw attention to the fact of surveillance in an epigrammatic manner, such as the surveillance camera as an eye or a drone depicted as a “guardian angel”, some refer to the claim that the intelligence agencies, for example, the NSA, possess more information about a person than they know themselves, and more knowledge then any encyclopedia, and others point out that the Internet’s importance for mass surveillance is growing: browsers, like Google, feed us filtered and targeted information and are able to track our online activities.

 

Dans Peržovši
1961, Sibiu, RO, dzīvo un strādā Bukarestē, RO

Zīmējumi
Zīmējumu reprodukcijas
1995–2015

Mākslinieka izmantotā ilustratīvā valoda ir vienkārša un skaidra, kritiska, tomēr minimālisma – gandrīz bērnam līdzīgā – stilā, kaut attēlotās tēmas ne tuvu nav vienkāršas: savās nelielajās skicēs mākslinieks risina globālus un vietējus politiskus jautājumus un kultūras parādības, kurām mūsdienās ir izšķiroša loma sabiedrībā.

Reproducētie zīmējumi izvietoti visapkārt izstādē; vieni ir vecāki, savukārt citi tikuši radīti īpaši izstādei GLOBĀLĀ KONTROLE UN CENZŪRA.

Daži zīmējumi vienkārši vērš uzmanību uz novērošanas faktu epigrammatiskā veidā, piemēram, novērošanas kamera kā acs vai drons, kas attēlots kā “sargeņģelis”; citi atsaucas uz apgalvojumu, ka izlūkdienestu, piemēram, Nacionālās drošības aģentūras, rīcībā ir vairāk informācijas par personu, nekā zina viņi paši, un vairāk zināšanu nekā jebkurā enciklopēdijā, kamēr vēl citi norāda, ka interneta nozīme masu uzraudzībā pieaug: pārlūkprogrammas, tādas kā Google, baro mūs ar filtrētu un mērķorientētu informāciju, un spēj izsekot mūsu tiešsaistes darbībām.