Pēters Riekstiņš

August 27, 2018

*1984, in Riga (LV), lives and works in Liepaja (LV)

Back To The Light
2016, HD Video, 27 min 19 sec

The artist deals with the restoration of deleted data and its practical artistic use. People often fall for the misconception that you can simply delete files from a computer. But actually, even if your hard drive has been formatted, you can still recover unimaginable amounts of information, such as images, videos, audio files, text files, etc. that the owner of the hard drive has consciously or unconsciously saved. The artist buys the disks from pawnbrokers to prove that he has not stolen the hard disks or the data on them. The mission of his works is to make people feel responsible for their digital property. The main goal is an artistic refurbishment of the data obtained, which addresses the fear in people of what could happen to their data if they fall into the wrong hands.

 

Pēters Riekstiņš
1984, Rīga (LV), dzīvo un strādā Liepājā (LV)

Atpakaļ gaismā
2016, HD video, 27 min 19 s

Mākslinieks nodarbojas ar izdzēsto datu atjaunošanu un to praktisku māksliniecisku pielietošanu. Cilvēki bieži notic neprecīzajam priekšstatam, ka failus no datora var vienkārši izdzēst. Taču patiesībā, pat ja cietais disks ticis formatēts, tik un tā iespējams atgūt neiedomājamus informācijas apjomus, piemēram, attēlus, video, audiofailus, teksta failus utt., ko cietā diska īpašnieks ir apzināti vai neapzināti saglabājis. Mākslinieks pērk diskus no lombardiem, lai pierādītu, ka nav nozadzis tos, vai datus ko tie satur. Viņa darba uzdevums ir likt cilvēkiem justies atbildīgiem par savu digitālo īpašumu. Galvenais mērķis ir iegūto datu mākslinieciska renovācija, kas pievēršas cilvēku bailēm par to, kas varētu notikt ar viņu datiem, ja tie nonāktu nepareizās rokās.