Oliver Ressler

August 27, 2018

1970 in Knittelfeld, AT, lives and works in Vienna, AT

What Is Democracy?
2009, video, 118 min

The project put the question What Is democracy? to numerous activists and political analysts in fifteen cities around the world – Amsterdam, Berkeley, Berlin, Bern, Budapest, Copenhagen, Moscow, New York, Rostock, San Francisco, Sydney, Taipei, Tel Aviv, Thessaloniki, and Warsaw.
The interviews have been recorded on video since January 2007. Even though all interviewees were asked the same question, the result was a multiplicity of different perspectives and viewpoints from people living in states that are usually labeled “democracies”.

The film discusses the contested notion of “democracy,” which is misused for the maintenance of order by those in power, while at the same time “democracy” still represents an ideal that hundreds of millions of people in the south desperately want to achieve. Today it seems almost impossible to be against “democracy,” even though it is getting emptier and emptier. One potential strategy could try to fill what is called “democracy” with new meaning. In this sense, the film presents a multilayered discourse on democracy, which expresses a broad range of opinions that go beyond the borders of nation states and continents. (Oliver Ressler)

 

Olivers Reslers
1970, Knittelfelde, AT, dzīvo un strādā Vīnē, AT

Kas ir demokrātija?
Video, 118 min
2009

Projekta ietvaros daudziem aktīvistiem un politiskajiem analītiķiem piecpadsmit dažādās pasaules pilsētās – Amsterdamā, Bērklijā, Berlīnē, Bernē, Budapeštā, Kopenhāgenā, Maskavā, Ņujorkā, Rostokā, Sanfrancisko, Sidnejā, Taipejā, Telavivā, Salonikos un Varšavā tika uzdots jautājums “Kas ir demokrātija?”.
Intervijas filmētas kopš 2007. gada janvāra. Kaut arī visiem intervējamajiem tika uzdots viens un tas pats jautājums, rezultātā bija liels skaits atšķirīgu perspektīvu un viedokļu no cilvēkiem, kas dzīvo valstīs, kuras parasti tiek apzīmētas kā demokrātiskas.
Filmā tiek apspriests diskutablais jēdziens “demokrātija”, ko tie, kas ir pie varas, ļaunprātīgi izmantoto, lai uzturētu kārtību, bet tajā pašā laikā “demokrātija” joprojām ir ideāls, ko simtiem miljonu cilvēku dienvidos izmisīgi vēlas īstenot. Šodien šķiet gandrīz neiespējami iestāties pret “demokrātiju”, kaut arī tā arvien vairāk un vairāk kļūst bezsaturīga. Viena potenciālā stratēģija varētu būt mēģinājums piepildīt to, ko sauc par “demokrātiju” ar jaunu nozīmi. Šajā ziņā filma piedāvā daudzpusīgu diskursu par demokrātiju, kurā pausti plaša spektra viedokļi, kas pārsniedz valstu un kontinentu robežas.

Olivers Reslers