Alex Wenger

August 27, 2018

* 1975 Kanton Zug, CH, lives and works in Ettlingen, DE

Max-Gerd Retzlaff
* 1981 Warendorf, DE, lives and works in Karlsruhe, DE

Data|Traces
2015, multimedia installation

Data|Traces portrays the invisible in the reality of our times, where imperceptible waves transmit information.

We leave a broad trail of data wherever we go – with our smartphones and their constant hunger for data. Not that we notice. Without being actually connected to a wireless network, most smartphones emit WLAN packages at frequent intervals which make it possible to identify the telephones and their users. Correlating this data with other, freely available data, for example, position data from wireless routers, Mac contact databases, and unencrypted data streams, provides an increasingly exact impression of the person being monitored.

Long-term logging will render entire networks of relationships visible (who goes to the museum with whom) and thus groups.

Companies use this data for customer analysis, assessment of interest, and much more besides.

Intelligence agencies connect this data with further data sets, either automatically or manually, and in the process gain even more profound insights into what we do. (Alex Wenger)

 

Alekss Vengers
1975, Cūgas kantons, CH, dzīvo un strādā Etlingenē, DE

Makss-Gerds Reclāfs
1981, Vārendorfa, DE, dzīvo un strādā Karlsrūē, DE

Dati | Pēdas
Multimediju instalācija
2015

Dati | Pēdas ataino neredzamo mūsu laiku realitātē, kurā nemanāmi viļņi pārraida informāciju.
Ar saviem viedtālruņiem un to nemitīgo izsalkumu pēc datiem, mēs atstājam plašas datu pēdas kur vien ejam. Mēs tam nepievēršam uzmanību. Faktiski nepieslēdzoties bezvadu tīklam, lielākā daļa viedtālruņu ar regulāriem intervāliem izplata WLAN pakotnes, kas ļauj identificēt tālruņus un to lietotājus. Šo datu korelēšana ar citiem, brīvi pieejamiem datiem, piemēram, atrašanās vietas datiem no bezvadu rūteriem, Mac kontaktu datu bāzēm un nešifrētām datu plūsmām, nodrošina arvien pilnīgāku iespaidu par novēroto personu.
Ilgtermiņa reģistrēšanās padarīs redzamus veselus attiecību tīklus (kas ar ko kopā dodas uz muzeju) un tādējādi grupas.
Uzņēmumi šos datus izmanto klientu analīzei, intereses novērtēšanai un daudz kam citam.
Izlūkdienesti tos savieno ar papildu datu kopām vai nu automātiski, vai manuāli, un procesa gaitā gūst vēl dziļāku ieskatu par to, ko mēs darām.

Alekss Vengers