James Bridle

August 14, 2018

*1980 in London, GB, lives and works in Athens, GR

DRONE SHADOW 009
2015, Installation in public space

The Drone Shadows are 1:1 outlines of military unmanned aerial vehicles, painted on the streets of cities all over the world, in this case the shadow of a Global Hawk: the largest UAV currently in service, which operates over the battlefields of Asia and the Middle East, and searches for migrants over the Mediterranean.

Drones are designed to be invisible: they are invisible to the eye, flying out of range of human sight and beyond the length of human endurance, and they are politically invisible, designed to be sent to places where democratic accountability and the laws of war do not allow soldiers and airmen to go. In this way, the drone is an avatar of all contemporary technological networks: a vastly powerful assemblage that allows sight and action instantaneously over great distances, while remaining obscure, and thus difficult to visualize and critique. In a similar fashion, the drone is a reification of political intent, encoding the doctrine of surveillance, control, and endless war into machines, and providing the vehicle by which these doctrines can be made global. By drawing the drone, we attempt to describe and understand the political and technological forces that shape both military and civilian spheres of life.

James Bridle and Lívia Rózsás

 

Džeimss Braidls
1980, Londona, GB, dzīvo un strādā Atēnās, GR

Drona ēna 009
2015, instalācija publiskā telpā

Drona ēnas ir 1:1 militāro bezpilota lidaparātu aprises, kas uzkrāsotas uz ielām pilsētās visā pasaulē, šajā gadījumā tā ir Global Hawk ēna – tas ir lielākais šobrīd ekspluatācijā esošais bezpilota lidaparāts, kas darbojas virs Āzijas un Tuvo Austrumu kaujas laukiem, kā arī meklē migrantus Vidusjūrā.
Lidaparāti ir veidoti tā, lai būtu neredzami – lidojot ārpus cilvēka redzes diapazona tie ir neredzami acij un ārpus cilvēka kapacitātes, un tie ir politiski neredzami, paredzēti sūtīšanai uz vietām, kur demokrātiskā atbildība un kara likumi neļauj doties karavīriem un lidotājiem. Šādā veidā drons ir visu mūsdienu tehnoloģisko tīklu iemiesojums – ārkārtīgi spēcīgs komplekts, kas nodrošina redzamību un darbību acumirklī no liela attāluma, tajā pašā laikā tas paliek nenosakāms un tāpēc grūti vizualizējams un kritizējams. Līdzīgā veidā drons ir politiskā nodoma subjektivizācija, kas iekodē uzraudzības, kontroles un bezgalīga kara doktrīnu
aparātos un nodrošinot veidu, kā šīs doktrīnas var padarīt globālas. Zīmējot dronu, mēs mēģinām aprakstīt un izprast politiskos un tehnoloģiskos spēkus, kas veido gan militāro, gan civilo dzīves sfēru.

Džeimss Braidls un Līvija Nolasko-Rožāsa